Adatkezelési nyilatkozat

GERGELY GÁBOR EV. -“Csillagösvény” Labirintus Élménypark Ópusztaszer számára kiemelt cél egyben elkötelezettség a látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Csillagösvény” Labirintus Élménypark Ópusztaszer honlap a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@csillagosveny.com .
Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Fogalmak

személyes adat:
a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban és előzőekben: “látogató”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható; különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatelem:
A személyes adat egy jól meghatározható része;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adattovábbítás:
valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
nyilvánosságra hozatal:
valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. buy generic latisse online Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

validálás:
Az adatok ellenőrzése helyesség és megfelelősség szempontjából, technikai vagy személyes úton.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos GERGELY GÁBOR EV. -“Csillagösvény” Labirintus Élménypark által érvényre juttatott legfontosabb alapelvek:
– Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, mely minden szakaszában megfelel a céljának.
– Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
– Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
– A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
– Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
– Az adatkezelés során az adatokat csak az alapelvekben megjelölt célra szabad felhasználni.
– Az adatkezelés célja mellett az alapelvekben egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
– Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
– Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
– Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
– A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor helyesbítheti, módosíthatja, megváltoztathatja azokat, illetve kérheti azok törlését.
– A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
– Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
– Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
– Az adatkezelések megvalósítása előtt az adatkezelőnek – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról.
– Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai és egyéb adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
– Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján, technikai úton stb. – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak. latisse 5ml Ilyen személyes adatok az internet működési elve miatt technikai úton automatikusan kerülhetnek az adatkezelőhöz (ideértve, de azzal egyebeket nem kizárva az aktuális IP cím), illetve a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja azokat az adatkezelő.

Kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről
A közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan GERGELY GÁBOR EV.-“Csillagösvény” Labirintus Élménypark tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy
(1) az adatszolgáltatás önkéntes,
(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,
(3) az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom,
(4) az érintettek jogorvoslati jogait az 1992. évi LXIII. törvény (2012-től a 2011. évi CXII. törvény) és a 2008. évi XLVIII. törvény tartalmazza,
(5) az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben,
GERGELY GÁBOR EV. -“Csillagösvény” Labirintus Élménypark által alkalmazott speciális eljárás
A felhasználó elfogadja azt, hogy a tartózkodását követően egy anonim módon kitölthető kérdőívet küldünk neki, melyben lehetősége van értékelni a szálláshelyet. A kérdőívek kitöltése teljesen önkéntes, a szolgáltatott adatok csak a szálláshely felé kerülnek megjelenítésre, egyéb bármilyen publikus felületen nem jelennek meg. A személyes adatok megadása nem szükséges. Felmérésünk célja szálláshelyünk szolgáltatásaink színvonalának fejlesztése.
Látogatói regisztráció, bejelentkezés, “cookies” használata és webfigyelés: Szolgáltatásaink során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjtünk nem személyes adatokat és követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjtük és azokat összesítve statisztikaként – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – használhatjuk

Célok és alkalmazási gyakorlat
Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a látogató teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Előfordulhat azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a foglalás sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a foglalás elutasításához vezethet. Ezen elemek a szükséges adatelemek. Buy LAtisse online 
A kért adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat egyénre bontva.

Jelen Nyilatkozat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem GERGELY GÁBOR EV.- “Csillagösvény” Labirintus Élménypark rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője GERGELY GÁBOR EV.- “Csillagösvény” Labirintus Élménypark.

Simple Adattovábbítás
Elfogadom, hogy GERGELY GÁBOR EV.- “Csillagösvény” Labirintus Élménypark ( 6767. Ópusztaszer, Hrsz.: 044/40-41.) által a(z) www.csillagosveny.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a K&H Bank Zrt.. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.